ตัวชี้วัดระดับสำนัก

คะแนนประเมินตนเองเทียบกับคะแนนตรวจประเมิน
รอบ 12 เดือน ของปี 2565
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
รอบ 12 เดือน ของปี 2565
คะแนนตรวจประเมินเฉลี่ย
รอบ 12 เดือน ของปี 2565
คะแนนประเมินตนเองเทียบกับคะแนนตรวจประเมิน
รอบ 9 เดือน ของปี 2565
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
รอบ 9 เดือน ของปี 2565
คะแนนตรวจประเมินเฉลี่ย
รอบ 9 เดือน ของปี 2565
คะแนนประเมินตนเองเทียบกับคะแนนตรวจประเมิน
รอบ 6 เดือน ของปี 2565
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
รอบ 6 เดือน ของปี 2565
คะแนนตรวจประเมินเฉลี่ย
รอบ 6 เดือน ของปี 2565